Pháp điển Net - Nghị định số 86/1999/NĐ-CP ngày 30/08/1999 của Chính phủ về quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                 CHÍNH PHỦ                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số  86/1999/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992,

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

NGHỊ ĐỊNH

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Dự trữ ngoại hối nhà nước là tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước được thề hiện trong bảng  cân đối tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, bảo đảm khả năng thanh toán quốc tế, bảo toàn dự trữ ngoại hối Nhà nước.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

CHƯƠNG VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22.

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

2. Quyết định số l05/CT ngày 10 tháng 4 năm 1991 của Chủ tịch  Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Quỹ điều hoà ngọạị tệ hết hiệu lực thi hành.

Điều 23. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ .trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị định nàỵ./.

                                                                                         TM. CHÍNH PHỦ
                                                                                             THỦ TƯỚNG

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/09/1999 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
50/2014/NĐ-CP 20/05/2014 Chính phủ
Về việc quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
06/1997/QHX 12/12/1997 Quốc hội
Về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software