Pháp điển Net - Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về việc quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 51/2010/-CP

Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2010

NGHị ĐịNH

Quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Quản thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh Xử vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;       

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 và thay thế Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.

Điều 39. Hướng dẫn thi hành

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này và phối hợp với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tuyên truyền, giáo dục và vận động nhân dân thực hiện, giám sát việc thực hiện Nghị định này.

Điều 40. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.  

                                                                                             tm. chính phủ
                                                                                                thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2011 
Ngày công báo
29/05/2010 
Số công báo
252+253/2010 
Số trang
19 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
39/2014/TT-BTC 31/03/2014 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

  
 Thông tư
64/2013/TT-BTC 15/05/2013 Bộ Tài chính
về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

  
 Thông tư
32/2011/TT-BTC 14/03/2011 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

  
 Thông tư
191/2010/TT-BTC 01/12/2010 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hoá đơn vận tải hành khách bằng xe ô tô

  
 Thông tư
153/2010/TT-BTC 28/09/2010 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
04/2014/NĐ-CP 17/01/2014 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

  
 Nghị định
109/2013/NĐ-CP 24/09/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
89/2002/NĐ-CP 07/11/2002 Chính phủ
Về quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software