Pháp điển Net - Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                   Bộ tài chính                                       Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 49/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2010

Thông tư

Hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với
 hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Căn cứ Luật hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các Nghị định quy định chi tiết thi hành các Luật nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-CTN ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc Việt Nam tham gia Công ước HS;

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 1 năm 2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Nghị định thư quy định việc thực hiện Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN (AHTN);

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau: 

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .


Nội dung tham khảo kèm theo

 

Để có nội dung toàn vănThông tư số 49/2010/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đề nghị liên hệ tới:

Công ty TNHH Sản xuất Phần mềm Khai Trí

Số 15-17 Ngọc Khánh, Toà nhà Đơn Nguyên 3, Tầng 7, Phòng 704

Điện thoại: (84-4) 7474312-13

E-mail: Khaitrihn@gmail.com

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
27/05/2010 
Ngày công báo
14/05/2010 
Số công báo
232+233/2010 
Số trang
124 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
128/2013/TT-BTC 10/09/2013 Bộ Tài chính
Về việc quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  
 Thông tư
128/2013/TT-BTC 10/09/2013 Bộ Tài chính
Về việc quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (Phần II)

  
 Thông tư
128/2013/TT-BTC 10/09/2013 Bộ Tài chính
Về việc quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (Phần III)

  
 Thông tư
128/2013/TT-BTC 10/09/2013 Bộ Tài chính
Về việc quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (Phần IV - hết)

  
 Quyết định
1519/QĐ-BTC 02/07/2010 Bộ Tài chính
Về việc đính chính thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của bộ tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
14/2015/TT-BTC 30/01/2015 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn về phân loại hàng hoá, phân tích để phân loại hàng hoá; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
85/2003/TT-BTC 29/08/2003 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software