Pháp điển Net - Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           Thủ tướng Chính phủ                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 38/2010/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2010

Quyết định

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg
ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ
về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến
chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội
đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

Quyết định  

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đổi mới quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quận đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (sau đây gọi tắt là Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg), như sau:

1. Sửa đổi, thay thế điểm a khoản 2 Điều 1 như sau:

"a) Những người đang hưởng chế độ hưu trí (trừ số cán bộ xã đang hưởng chế độ hưu trí), chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng."

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Mức hưởng chế độ như sau:

a) Chế độ trợ cấp một lần đối với các đối tượng quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg;

b) Chế độ trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

                                                                                              kt. thủ tướng
                                                                                             phó thủ tướng

                                                                                       Nguyễn Sinh Hùng  

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2010 
Ngày công báo
21/05/2010 
Số công báo
238+239/2010 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
10/QĐHN-BQP 16/07/2013 Bộ Quốc phòng
Quyết định về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
142/2008/QĐ-TTg 27/10/2008 Thủ tướng Chính phủ
Về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software