Pháp điển Net - Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/04/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về lệ phí trước bạ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 68/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2010

THÔNG TƯ

Hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/07/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Quyết định số 245/2003/QĐ-TTg ngày 18/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở đối với các hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình 135 và hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về lệ phí trước bạ như sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/06/2010 
Ngày công báo
17/05/2010 
Số công báo
234+235/2010 
Số trang
30 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
1492/QĐ-BTC 30/06/2010 Bộ Tài chính
Về việc đính chính Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính về lệ phí trước bạ

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
124/2011/TT-BTC 31/08/2011 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn về lệ phí trước bạ

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
176/1999/NĐ-CP 21/12/1999 Chính phủ
Về lệ phí trước bạ

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
79/2008/TT-BTC 15/09/2008 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

  
 Thông tư
02/2007/TT-BTC 08/01/2007 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ

  
 Thông tư
95/2005/TT-BTC 26/10/2005 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software