Pháp điển Net - Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/04/2010 của Chính phủ về việc quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                     Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 46/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2010

Nghị định

Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Nghị định

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2010 
Ngày công báo
09/05/2010 
Số công báo
208+209/2010 
Số trangVăn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
54/2005/NĐ-CP 19/04/2005 Chính phủ
Về chế độ bồi thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức

  
 Công văn
5191TM/XNK 06/10/2004 Bộ Thương mại
Về gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất tỏi củ

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
143/2007/NĐ-CP 10/09/2007 Chính phủ
Về việc quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software