Pháp điển Net - Thông tư số 11/2010/TT-BYT ngày 29/04/2010 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                       Bộ y tế                                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 11/2010/TT-BYT 

Hà Nội, ngày  29  tháng  4  năm  2010

Thông tư

Hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc hướng tâm thần và
 tiền chất dùng làm thuốc

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế;

Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

Căn cứ Luật Phòng chống ma tuý số 23/2000/QH10 ngày 19/12/2000;

Căn cứ Nghị định số 80/2001/NĐ-CP ngày 05/11/2001 của Chính phủ hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý ở trong nước;

Căn cứ Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ về việc ban hành các danh mục chất ma tuý và tiền chất;

Căn cứ Nghị định số 58/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

* Có thể làm dự trù bổ sung trong năm nhưng cột 4,5,6,7,8,9 phải là những số liệu của thời gian trước ngày làm dự trù

* Dự trù làm thành 4 bản ( đơn vị dự trù lưu 1 bản, nơi bán 1 bản, cơ quan duyệt lưu 2 bản)

** Đối với các cơ sở khám chữa bệnh: thực hiện đấu thầu thuốc theo qui định của Pháp luật: dự trù có thể được làm sau khi có kết quả đấu thầu, gửi kèm theo kết quả trúng thầu

** Đối với cơ sở KCB : không thực hiện đấu thầu theo qui định của Pháp luật phải ghi rõ đề nghị được mua tại cơ sở nào  để cơ quan xét duyệt dự trù xem xét.                                     

 

 

                                      

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/06/2010 
Ngày công báo
22/05/2010 
Số công báo
240+241/2010 
Số trang
38 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
19/2014/TT-BYT 02/06/2014 Bộ Y tế
Về việc quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
34/2005/QH11 14/06/2005 Quốc hội
Về dược

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
71/2004/QĐ-BYT 09/01/2004 Bộ Y tế
Về việc bổ sung một số chất vào Danh mục thuốc hướng tâm thần, tiền chất của Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần ban hành kèm theo Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT ngày 12/07/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế

  
 Quyết định
1443/2002/QĐ-BYT 25/04/2002 Bộ Y tế
Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Quản lý thuốc hướng tâm thần ban hành kèm theo Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT, ngày 12/07/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software