Pháp điển Net - Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ về việc quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 45/2010/NĐ-CP

 Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2010

 NGHị ĐịNH

Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

CHíNH PHủ

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội;

Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHị ĐịNH

Chương i
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Điều 42. Tổ chức thực hiện  

Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm. Chính phủ
                                                                                                thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2010 
Ngày công báo
05/05/2010 
Số công báo
202+203/2010 
Số trang
18 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
03/2013/TT-BNV 16/04/2013 Bộ Nội vụ
Về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

  
 Thông tư
11/2010/TT-BNV 26/11/2010 Bộ Nội vụ
Về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
33/2012/NĐ-CP 13/04/2012 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
102-SL/L004 20/05/1957 Quốc hội
Về quy định quyền lập hội

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
88/2003/NĐ-CP 30/07/2003 Chính phủ
Về việc quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software