Pháp điển Net - Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                     chính phủ                                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 43/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010

NGHị ĐịNH

Quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,  

NGHị ĐịNH

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Nghị định này.

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định việc thực hiện Nghị định này. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện Nghị định này.

4. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Nội vụ xây dựng, ban hành thông tư liên tịch quy định các chức danh tương đương trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân để xét khen thưởng cho các cá nhân thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

5. Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định này, tổ chức chính trị, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.   

6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/06/2010 
Ngày công báo
01/05/2010 
Số công báo
198+199/2010 
Số trang
56 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
02/2015/TT-NHNN 07/01/2015 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng

  
 Thông tư
21/2014/TT-BVHTTDL 12/12/2014 Bộ Văn hoá, Thể ...
Về việc quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch

  
 Thông tư
160/2014/TT-BQP 09/11/2014 Bộ Quốc phòng
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam

  
 Thông tư
30/2014/TT-BLĐTBXH 24/10/2014 Bộ Lao động, ...
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

  
 Thông tư
40/2014/TT-BCA 23/09/2014 Bộ Công an
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

  
 Thông tư
07/2014/TT-BNV 29/08/2014 Bộ Nội vụ
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2014, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/04/2012, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014

  
 Thông tư
35/2011/TT-BLĐTBXH 28/11/2011 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

  
 Thông tư
02/2011/TT-BNV 24/01/2011 Bộ Nội vụ
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
65/2014/NĐ-CP 01/07/2014 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

  
 Nghị định
39/2012/NĐ-CP 27/04/2012 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
15/2003/QH11 26/11/2003 Quốc hội
Về thi đua, khen thưởng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
121/2005/NĐ-CP 30/09/2005 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software