Pháp điển Net - Quyết định số 112/2009/QĐ-UBND ngày 28/10/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành bản Quy định một số điểm cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 112/2009/QĐ-UBND ngày 28/10/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành bản Quy định một số điểm cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
112/2009/QĐ-UBND 
Ngaybanhanh
28/10/2009 
Coquanbanhanh
Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 
Trichyeu
Về việc ban hành bản Quy định một số điểm cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
07/11/2009 
Nguoiky
Nguyễn Văn Linh 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
19/2010/QĐ-UBND 26/03/2010 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc bổ sung một số điều của bản Quy định một số điểm cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 112/2009/QĐ-UBND ngày 28/10/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
69/2009/NĐ-CP 13/08/2009 Chính phủ
Về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software