Pháp điển Net - Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 của Chính phủ về việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 40/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2010

NGHị ĐịNH

Về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

NGHị ĐịNH

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 44. Quy định chuyển tiếp

Các quyết định, chỉ thị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; thông tư liên tịch giữa Bộ, cơ quan ngang Bộ với cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội ban hành trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 mà chưa bị hủy bỏ, bãi bỏ hoặc thay thế bằng văn bản khác thì được kiểm tra, xử lý theo quy định tại Nghị định này.

Điều 45. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm quy định chi tiết thi hành Nghị định này; kiểm tra, đôn đốc và định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình kiểm tra, xử lý văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.      

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.    

                                                                                             tm. Chính phủ
                                                                                                Thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng     

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/06/2010 
Ngày công báo
28/04/2010 
Số công báo
193+194/2010 
Số trang
26 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
20/2010/TT-BTP 30/11/2010 Bộ Tư pháp
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
135/2003/NĐ-CP 14/11/2003 Chính phủ
Về việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software