Pháp điển Net - Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/03/2010 của Tổng cục Thuế về việc quy định chức năng, nhệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục thuế
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                Tổng cục Thuế                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 503/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010

Quyết định

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Chi cục Thuế ở các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  (sau đây gọi chung là Chi cục Thuế) là tổ chức trực thuộc Cục Thuế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Biên chế của Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế quyết định trong tổng biên chế được giao.

2. Kinh phí hoạt động của Chi cục Thuế được cấp từ nguồn kinh phí của Cục Thuế.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 729/QĐ-TCT ngày 18/6/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế.

2. Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị, Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chi cục trưởng Chi cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                           Tổng cục trưởng

                                                                                          Đặng Hạnh Thu   

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/03/2010 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
2477/QĐ-TCT 03/12/2010 Tổng cục Thuế
Về việc sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục thuế; sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuộc Chi cục Thuế

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
729/QĐ-TCT 18/06/2007 Tổng cục Thuế
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục thuế và chức năng, nhiệm vụ của các đội thuế thuộc Chi cục Thuế

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software