Pháp điển Net - Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường (Phần I)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
       bộ tài nguyên và môi trường                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 30/2009/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

THÔNG TƯ

Quy định về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật
xây dựng cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường;

Căn cứ quyết định số 179/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUY ĐịNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này:

1. Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
17/02/2010 
Ngày công báo
14/03/2010 
Số công báo
119+120/2010 
Số trang
77 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
12/2012/TT-BTNMT 30/10/2012 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc sửa đổi một số quy định của quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  
 Thông tư
08/2011/TT-BTNMT 28/03/2011 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
26/2014/TT-BTNMT 28/05/2014 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

  
 Thông tư
26/2014/TT-BTNMT 28/05/2014 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (Phần II - hết)

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software