Pháp điển Net - Thông tư số 40/2009/TT-BCT ngày 31/12/2009 của Bộ Công thương về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện (Phần III - hết)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                bộ công thương                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 40/2009/TT-BCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

thông tư

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện

(Phần 3 - hết)

Mục 4
 CáC BảNG ĐIệN PHÂN PHốI

Điều 179. Yêu cầu lắp đặt bảng điện

Phải đặt các bảng điện trong tủ thép có cửa bằng thép, tôn hoặc cửa thép ghép kính có khoá; đồng thời phải có lỗ luồn dây bịt kín. Yêu cầu này áp dụng cho các đối tượng sau:

a) Các bảng điện đặt ở trong các gian điện và phòng thí nghiệm.

b) Các bảng điện đặt ở độ cao từ 2,5 m trở lên (trừ các bảng điện đặt trong buồng thang máy của nhà ở và nhà dân dụng).

c) Các bảng điện mà tủ thép là 1 phần kết cấu của bảng điện đó. d)         Các bảng điện có máy đếm điện đặt cho nhà ở.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Không được sơn chỗ nối cột với hệ thống nối đất. Không được sơn các chi tiết chôn ngầm trong kết cấu bê tông để liên kết lắp ghép. Trên bề mặt tiếp xúc liên kết lắp ráp giữa các đoạn cột không được sơn.

Cấm sơn lại những chỗ hư hỏng lớp bảo vệ chống gỉ của kết cấu và chi tiết kim loại ở trên tuyến trong thời gian mưa và bề mặt kim loại bị ẩm ướt bụi bẩn.

Mục 7
 NGHIệM THU Và BàN GIAO CÔNG TRìNH ĐƯA VàO KHAI THáC

Điều 515. Nghiệm thu bàn giao

Việc kiểm tra các công việc của đường dây trên không phải được tiến hành theo quy định về kiểm tra./.

                                                                                             kt. bộ trưởng                                         thứ trưởng

                                                                                             Đỗ Hữu Hào

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/03/2010 
Ngày công báo
16/02/2010 
Số công báo
95+96/2010 
Số trang
55 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software