Pháp điển Net - Thông tư số 40/2009/TT-BCT ngày 31/12/2009 của Bộ Công thương về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện (Phần II)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

               Bộ Công thương                                   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 40/2009/TT-BCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

Thông tư

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện

Phần II

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện

Tập 6
VậN HàNH, SửA CHữA TRANG THIếT Bị Hệ THốNG ĐIệN

National Technical Codes for Operating and Maintainance
Power system facitilies


MụC LụC

Quyết định ban hành Quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện

Lời nói đầu

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 176. Công tắc đèn

Vị trí công tắc thường đặt ở lối đi (phía trong hoặc ngoài) sao cho chúng không bị che khuất khi đóng - mở cửa. Các công tắc ở buồng tắm, nhà vệ sinh cần bố trí ở phía ngoài cửa.

Điều 177. Vị trí đặt công tơ

Các máy đếm điện năng (công tơ) đặt trên bảng tủ tường phải được cố định chắc chắn.

Độ cao đặt máy đếm điện theo thiết kế quy định.

Điều 178. Khi dây dẫn đặt nổi 

Khi dây dẫn điện đặt nổi, các thiết bị đều phải đặt trên đệm cách điện dầy ít nhất 10 mm nếu cấu tạo của thiết bị không có loại đế chuyên dùng để lắp trực tiếp lên tường.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/03/2010 
Ngày công báo
16/02/2010 
Số công báo
93+94/2010 
Số trang
102 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software