Pháp điển Net - Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 của Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 18/2010/NĐ-CP 

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2010

NGHị ĐịNH

Về đào tạo, bồi dưỡng công chức

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHị ĐịNH

Chương i
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 30. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010.

2. Bãi bỏ Chương III Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức và các quy định trước đây trái với quy định của Nghị định này.

Điều 31. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng công chức chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm. chính phủ
                                                                                                thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng  

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/05/2010 
Ngày công báo
21/03/2010 
Số công báo
127+128/2010 
Số trang
12 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
03/2011/TT-BNV 25/01/2011 Bộ Nội vụ
Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
101/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Chính phủ
Về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
54/2005/NĐ-CP 19/04/2005 Chính phủ
Về chế độ bồi thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software