Pháp điển Net - Thông tư số 24/2010/TT-BTC ngày 23/02/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 24/2010/TT-BTC ngày 23/02/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
24/2010/TT-BTC 
Ngaybanhanh
23/02/2010 
Coquanbanhanh
Bộ Tài chính 
Trichyeu
Về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối 
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/04/2010 
Nguoiky
Trần Xuân Hà 
Ngày công báo
12/03/2010 
Số công báo
117+118/2010 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
24/2017/TT-BTC 28/03/2017 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn Chế độ kế toán Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software