Pháp điển Net - Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/04/2010 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 13/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2010

NGHị ĐịNH

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP
ngày 13 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp
các đối tượng bảo trợ xã hội

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh về Người tàn tật ngày 30 tháng 7 năm 1998;

Căn cứ Pháp lệnh Người cao tuổi ngày 28 tháng 4 năm 2000;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 4 năm 2010.

2. Đối tượng đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP thì chuyển sang hưởng chính sách trợ cấp xã hội quy định tại Nghị định này kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

3. Đối tượng mới thuộc diện hưởng chính sách trợ giúp xã hội thì được hưởng từ ngày ghi trong quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã và thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm. Chính phủ                                         thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
13/04/2010 
Ngày công báo
05/03/2010 
Số công báo
111+112/2010 
Số trangVăn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
24/2010/TTLT-BLĐT... 18/08/2010 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
28/2012/NĐ-CP 10/04/2012 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
136/2013/NĐ-CP 21/10/2013 Chính phủ
Về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
67/2007/NĐ-CP 13/04/2007 Chính phủ
Về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software