Pháp điển Net - Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           Thủ tướng Chính phủ                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 14/2010/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2010

Quyết định

Về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần
để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2007;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

Quyết định

Điều 1. Về làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

1. Căn cứ nhu cầu thực tế của công dân, tổ chức và điều kiện của cơ quan hành chính nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định lựa chọn các thủ tục hành chính, cơ quan, đơn vị và địa bàn cần tổ chức làm việc 1/2 ngày hoặc cả ngày thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 3. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện quyết định này; định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Quyết định này.

3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2010 và thay thế Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.  

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng   

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/04/2010 
Ngày công báo
01/03/2010 
Số công báo
109+110/2010 
Số trangVăn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
127/2007/QĐ-TTg 01/08/2007 Thủ tướng Chính phủ
Về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software