Pháp điển Net - Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           Thủ tướng Chính phủ                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số 239/-TTg

Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2010

QUYếT ĐịNH

Phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
giai đoạn 2010 - 2015

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/QH12 của Quốc hội khoá XII ngày 19 tháng 6 năm 2009 về chủ trương, định hướng đổi mới một số chế tài chính trong giáo dục đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo,

QUYếT ĐịNH

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Huy động các nguồn lực, thực hiện đồng bộ về sở vật chất, giáo viên tổ chức bữa ăn học đường cho trẻ em dân tộc, miền núi để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi chất lượng;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi trên địa bàn.

h) Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể tham gia tích cực phát triển giáo dục mầm non, vận động trẻ em đến lớp, thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

Điều 3. Quyết định này hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                                                                              kt. thủ tướng
                                                                                             phó thủ tướng

                                                                                      Nguyễn Thiện Nhân  

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/02/2010 
Ngày công báo
21/02/2010 
Số công báo
99+100/2010 
Số trang
13 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software