Pháp điển Net - Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về việc hoạt động thông tin tín dụng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 10/2010/NĐ-CP  

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2010

NGHị ĐịNH

Về hoạt động thông tin tín dụng

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

NGHị ĐịNH

Chương i 
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2010.

Điều 22. Trách nhiệm thi hành  

1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

3. Trong vòng 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh dịch vụ thông tin tín dụng đang hoạt động phải tiến hành hoàn thiện các điều kiện hoạt động theo quy định tại Điều 7 Nghị định này. Quá thời hạn trên, nếu doanh nghiệp không bảo đảm các điều kiện hoạt động và chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng thì doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động thông tin tín dụng và chuyển đổi ngành nghề kinh doanh phù hợp./.

                                                                                             tm. Chính phủ                             thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng    

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/04/2010 
Ngày công báo
27/02/2010 
Số công báo
105+106/2010 
Số trang
10 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
16/2010/TT-NHNN 25/06/2010 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
29/VBHN-NHNN 08/07/2016 Ngân hàng Nhà nước ...
Hợp nhất Nghị định về hoạt động thông tin tín dụng

  
 Nghị định
57/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
10/2003/QH11 17/06/2003 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Luật
06/1997/QHX 12/12/1997 Quốc hội
Về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software