Pháp điển Net - Quyết định số 09/2010/QĐ-TTg ngày 08/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên Công an nhân dân
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           Thủ tướng Chính phủ                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 09/2010/-TTg

Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2010

QUYếT ĐịNH

Quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên Công an nhân dân

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 63/2006/-CP ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức hoạt động Thanh tra Công an nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 100/2007/-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về thanh tra viên cộng tác viên thanh tra;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYếT ĐịNH

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương iii
ĐIềU KHOảN THI HàNH

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quyết định này hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2010.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành    

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                thủ tướng

                                                                                       Nguyễn Tấn Dũng  

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/03/2010 
Ngày công báo
21/02/2010 
Số công báo
99+100/2010 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software