Pháp điển Net - Thông tư số 16/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 16/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2010

THÔNG TƯ

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC
ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành
Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ
về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008, Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật này;

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn như sau:

Điều 1. Sửa đổi điểm 5 mục I phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 89/2002/NĐ-CP như sau:

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/02/2010 
Ngày công báo
18/02/2010 
Số công báo
97+98/2010 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
153/2010/TT-BTC 28/09/2010 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
120/2002/TT-BTC 30/12/2002 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software