Pháp điển Net - Thông tư số 33/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật Tầu nghiên cứu biển
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  bộ tài nguyên                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                 và môi trường                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

         Số 33/2009/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

THÔNG TƯ

Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật Tầu Nghiên cứu biển

Bộ TRƯởNG Bộ TàI NGUYÊN Và MÔI TRƯờNG

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUY ĐịNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật Tầu Nghiên cứu biển.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2010.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.1. Nội dung nhiệm vụ

2.1.2. Định biên lao động

2.2. Định mức thiết bị và vật tư cho 01 chuyến khảo sát

2.2.1. Định mức thiết bị

2.2.2. Định mức dụng cụ

2.2.3. Định mức vật tư

PHụ LụC  

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
31/12/2009 
Ngày công báo
04/02/2010 
Số công báo
69+70/2010 
Số trang
60 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software