Pháp điển Net - Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19/01/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
       Bộ Kế HOạCH Và ĐầU TƯ                   CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 02/2010/TT-BKH  

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2010

THÔNG TƯ

Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập hồ sơ mời thầu đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ có giá gói thầu không quá 8 tỷ đồng của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước. Trường hợp đấu thầu quốc tế đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ thì có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp trên cơ sở tham khảo các nội dung quy định trong Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06/01/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/03/2010 
Ngày công báo
04/02/2010 
Số công báo
70+71/2010 
Số trang
69 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
03/2015/TT-BKHĐT 06/05/2015 Bộ Kế hoạch và ...
Về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
85/2009/NĐ-CP 15/10/2009 Chính phủ
Về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
1744/2008/QĐ-BKH 29/12/2008 Bộ Kế hoạch và ...
Về việc ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software