Pháp điển Net - Thông tư số 45/2009/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

        bộ lao động - thương binh                            Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                     và xã hội                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số 45/2009/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

THÔNG TƯ

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với học sinh,
sinh viên trong các cơ sở dạy nghề

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề như sau:

Chương i
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn thi hành về tổ chức các phong trào thi đua; hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng đối với cá nhân học sinh, sinh viên và tập thể học sinh, sinh viên trong các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập, tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi chung là các cơ sở dạy nghề).

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 17. Trách nhiệm thi hành

1. Căn cứ quy định tại Thông tư này, các cơ sở dạy nghề và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

2. Trong quá trình thực hiện, những vấn đề phát sinh hoặc khó khăn; vướng mắc (nếu có) cần phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa./. 

                                                                                             kt. Bộ trưởng
                                                                                     Thứ trưởng thường trực

                                                                                           Đàm Hữu Đắc     

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/02/2010 
Ngày công báo
03/02/2010 
Số công báo
67+68/2010 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software