Pháp điển Net - Thông tư số 243/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 243/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

THÔNG TƯ

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 122/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính phủ về thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia như sau:

I. QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Thời hạn nộp báo cáo quyết toán ngân sách năm của Quỹ do đơn vị dự toán cấp I qui định cụ thể.

Danh mục và mẫu báo cáo tài chính đặc thù, nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính đặc thù thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư này.

III- tổ chức thực hiện

Điều 10. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng từ ngày 01/01/2010.

Điều 11. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia phản ánh, báo cáo Bộ Tài chính nghiên cứu, giải quyết./.

                                                                                             kt. Bộ trưởng
                                                                                               Thứ trưởng

                                                                                           Trần Xuân Hà    

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/02/2010 
Ngày công báo
02/02/2010 
Số công báo
65+66/2010 
Số trangVăn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Bộ Tài chính
Về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software