Pháp điển Net - Thông tư số 23/2009/TT-BKHCN ngày 31/12/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định việc sử dụng thống nhất dấu chất lượng đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
        Bộ khoa học và công nghệ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                               Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc

         Số 23/2009/TT-BKHCN               

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009 

THÔNG TƯ

Quy định việc sử dụng thống nhất dấu chất lượng
đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật  Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (QCVN 2:2008/BKHCN);

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc sử dụng thống nhất dấu chất lượng đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy như sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/02/2010 
Ngày công báo
02/02/2010 
Số công báo
65+66/2010 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software