Pháp điển Net - Công văn số 42/TTg-TH ngày 07/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo công tác dân vận của chính quyền
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           Thủ tướng Chính phủ                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số 42/TTg-TH

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2010

V/v chỉ đạo công tác dân vận
của chính quyền

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 21 tháng 9 năm 2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg về "Tăng cường công tác dân vận". Trong thời gian gần 10 năm qua, Chỉ thị đã đáp ứng được yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn mới, hợp lòng dân, được các ngành, các cấp hưởng ứng rộng rãi, đã đi vào cuộc sống. Về cơ bản đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương đã có những chuyển biến mới trong nhận thức và hành động về công tác dân vận. Cán bộ, công chức đã hiểu rõ hơn về bản chất Nhà nước ta là của dân, do dân và vì dân; mới suy nghĩ và hành động của cán bộ, công chức đều phải lấy dân làm gốc và phải hướng tới việc phục vụ nhân dân.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức nhận thức chưa đầy đủ về công tác dân vận của Đảng, còn có biểu hiện coi nhẹ tầm quan trọng công tác dân vận của chính quyền. Sự phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội để thực hiện công tác dân vận có nơi chưa tốt, có địa phương chính quyền có tư tưởng coi nhẹ công tác dân vận nên đã khoán trắng cho các tổ chức đoàn thể, cho rằng đó là công tác của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể quần chúng.

1. Để hưởng ứng và thực hiện tốt "Năm dân vận chính quyền" và phong trào thi đua "Dân vận khéo" do Ban Dân vận Trung ương phát động, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số việc sau:

- Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện, chủ động phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội thực hiện tốt Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ; gắn việc tổng kết các phong trào của Bộ, ngành và địa phương với việc thực hiện công tác dân vận;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt trong sinh hoạt, học tập các văn bản về công tác dân vận, như bài báo "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 8b-NQ/HNTƯ của Đảng, bài "Nhớ ngày 15 tháng 10 của nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Khả Phiêu và Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thông qua đó nhắc nhở, động viên các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác dân vận;

- Phát huy hơn nữa quyền dân chủ của nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở đối với vấn đề dân bàn, quyết định những việc của dân và dân bàn, chính quyền quyết định; thông qua đó làm chuyển biến phong cách làm việc của cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị theo hướng gần dân, tôn trọng dân, lắng nghe ý kiến của dân, có trách nhiệm với dân, chống tiêu cực tham nhũng, phiền hà cho dân;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Tác động của Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg đối với việc xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, cải cách hành chính, dân chủ hóa đời sống xã hội; gắn thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg và thực hiện "Năm dân vận của chính quyền", phong trào thi đua "Dân vận khéo" với xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở và công tác cải cách hành chính ở địa phương;

- Nêu rõ những yếu tố tích cực trong 10 năm triển khai thực hiện; các nguyên nhân, hạn chế tồn tại và những bài học kinh nghiệm (trên cơ sở đánh giá thông qua việc thực hiện những tiêu chí cơ bản đã hướng dẫn tại Văn bản số 151/HD-BDVTƯ ngày 27 tháng 4 năm 2009 của Ban Dân vận Trung ương);

- Phương hướng, giải pháp đẩy mạnh việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg trong những năm tới;

- Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTG; Sơ kết, đánh giá việc hưởng ứng và thực hiện tốt "Năm dân vận chính quyền" (2009) và sơ kết, đánh giá phong trào thi đua "Dân vận khéo" (2009 - 2010).

Các báo cáo tổng kết gửi về Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ trước ngày 31 tháng 01 năm 2010 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

                                                                                             tuq. thủ tướng
                                                                                        Bộ trưởng bộ nội vụ

                                                                                           Trần Văn Tuấn      

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
07/01/2010 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software