Pháp điển Net - Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ về việc xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 117/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

NGHị ĐịNH

Về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

NGHị ĐịNH

Chương i
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Họ tên người ra Quyết định xử phạt.

5 Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bị áp dụng hình thức tạm thời đình chỉ hoạt động.

6 Ghi cụ thể biện pháp cưỡng chế căn cứ Điều 52 Nghị định xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

7 Tên huyện nơi có cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bị tạm thời đình chỉ hoạt động;

8 Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bị áp dụng hình thức tạm thời đình chỉ hoạt động.

9 Nếu biện pháp cưỡng chế là khấu trừ lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng thì Quyết định được gửi cho cơ quan, tổ chức nơi cá nhân làm việc hoặc ngân hàng để phối hợp thực hiện.

10 Nếu biện pháp cưỡng chế là kê biên tài sản hoặc các biện pháp cưỡng chế khác để thực hiện tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra hoặc buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh, buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, buộc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, phương tiện, buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi và cây trồng, văn hóa phẩm độc hại thì Quyết định được gửi cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện việc cưỡng chế để phối hợp thực hiện.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/03/2010 
Ngày công báo
18/01/2010 
Số công báo
37+38/2010 
Số trang
99 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
81/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
179/2013/NĐ-CP 14/11/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
52/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội
Về bảo vệ môi trường

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
81/2006/NĐ-CP 09/08/2006 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software