Pháp điển Net - Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT ngày 29/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                 bộ giáo dục và                                     Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                       đào tạo                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 39/2009/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2009

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định giáo dục hoà nhập cho trẻ em
có hoàn cảnh khó khăn

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, ngày 14 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 26. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội

1. Nhà trường, gia đình, xã hội có trách nhiệm bảo vệ: chăm sóc và giáo dục hoà nhập trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia giáo dục hoà nhập.

2. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng môi trường giáo dục hoà nhập an toàn, chất lượng và hiệu quả cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Giáo dục học sinh lòng yêu thương và giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

3. Gia đình phối hợp với nhà trường thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo kế hoạch giáo dục cá nhân; tham gia các hoạt động ngoài nhà trường để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoà nhập với cộng đồng.

4. Các tổ chức chính trị xã hội tham gia hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về trách nhiệm giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tạo môi trường giáo dục thân thiện; hỗ trợ các hoạt động giáo dục hoà nhập. Nhóm hỗ trợ cộng đồng phối hợp với cơ sở giáo dục trong việc thực hiện kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.   

                                                                                             kt. Bộ trưởng
                                                                                               Thứ trưởng

                                                                                       Nguyễn Vinh Hiển   

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/02/2010 
Ngày công báo
20/01/2010 
Số công báo
43+44/2010 
Số trang
11 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software