Pháp điển Net - Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công thương về việc quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công thương về việc quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
39/2009/TT-BCT 
Ngaybanhanh
28/12/2009 
Coquanbanhanh
Bộ Công thương 
Trichyeu
Về việc quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ 
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/02/2010 
Nguoiky
Lê Dương Quang 
Ngày công báo
06/01/2010 
Số công báo
21+22/2010 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
15/2017/TT-BCT 31/08/2017 Bộ Công thương
Về việc quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Quyết định
105/2009/QĐ-TTg 19/08/2009 Thủ tướng Chính phủ
Về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software