Pháp điển Net - Luật số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội về viễn thông
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                   QUốC HộI                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Luật số 41/2009/QH12

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

LUậT
VIễN THÔNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật viễn thông,

Chương i
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về hoạt động viễn thông, bao gồm đầu tư, kinh doanh viễn thông; viễn thông công ích; quản lý viễn thông; xây dựng công trình viễn thông; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động viễn thông.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động viễn thông tại Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Các quy định về viễn thông của Pháp lệnh bưu chính, viễn thông số 43/2002/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Điều 63. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

__________________________________________________________

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009

                                                                                      CHủ TịCH QUốC HộI

                                                                                       Nguyễn Phú Trọng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2010 
Ngày công báo
27/03/2010 
Số công báo
133+134/2010 
Số trang
31 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
16/2016/TT-BTTTT 28/06/2016 Bộ Thông tin và ...
Về việc hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền internet được cấp không thông qua đấu giá

  
 Quyết định
38/2014/QĐ-TTg 01/07/2014 Thủ tướng Chính phủ
Về việc quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet

  
 Nghị định
174/2013/NĐ-CP 13/11/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

  
 Nghị định
72/2013/NĐ-CP 15/07/2013 Chính phủ
Về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

  
 Nghị định
83/2011/NĐ-CP 20/09/2011 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông

  
 Nghị định
25/2011/NĐ-CP 06/04/2011 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Pháp lệnh
43/2002/PL-UBTVQH10 25/05/2002 Uỷ ban Thường vụ ...
Về bưu chính, viễn thông

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software