Pháp điển Net - Thông tư số 38/2009/TT-BXD ngày 08/12/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ XÂY DựNG                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 38/2009/TT-BXD

Hà Nội, ngày  08 tháng 12 năm 2009

THÔNG T­­Ư

Hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 29/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về quản lý kiến trúc đô thị;

Bộ Xây dựng hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị như sau:

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này điều chỉnh việc quản lý sử dụng đối với nhà biệt thự tại khu vực đô thị, kể cả những biệt thự đã được sửa chữa, cải tạo.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Tổng hợp các ý kiến phản ánh của các cơ quan có liên quan về những vấn đề vư­ớng mắc phát sinh và nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Thông t­ư cho phù hợp;

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phư­ơng và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức việc tập huấn về công tác quản lý sử dụng nhà biệt thự trên phạm vi toàn quốc.

Điều 17. Hiệu lực thi hành 

1. Thông t­ư này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 01 năm 2010.

2. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vư­ớng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp./.   

                                                                                          KT. Bộ TRƯởNG                          THứ TRƯởNG

                                                                                        Nguyễn Trần Nam  

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
22/01/2010 
Ngày công báo
29/12/2009 
Số công báo
599+600/2009 
Số trang
10 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
19/2016/TT-BXD 30/06/2016 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
90/2006/NĐ-CP 06/09/2006 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software