Pháp điển Net - Thông tư số 35/2009/TT-BCT ngày 09/12/2009 của Bộ Công thương về việc quy định về điều kiện hoạt động đối với các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

               Bộ Công thương                                   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 35/2009/TT-BCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2009

THÔNG     

Quy định về điều kiện hoạt động đối với các
tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn

Căn cứ Nghị định số 189/2007/-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật;

Bộ Công Thương quy định điều kiện hoạt động đối với các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị chịu áp lực, thiết bị nâng trong Danh mục các máy, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như sau:

Chương i
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông này quy định điều kiện hoạt động đối với các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị chịu áp lực, thiết bị nâng trong Danh mục các máy, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc phạm vi quản nhà nước của Bộ Công Thương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Nguyên lý cấu tạo, đặc tính cơ bản, phân loại thiết bị chịu áp lực/thiết bị nâng.

2. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng đối với thiết bị chịu áp lực/thiết bị nâng.

3. Yêu cầu về trang thiết bị đo kiểm và an toàn.

4. Yêu cầu kỹ thuật an toàn về kết cấu, chế tạo, lắp đặt, sử dụng và sửa chữa thiết bị chịu áp lực/thiết bị nâng.

5. Các tính toán liên quan đến việc đánh giá trong quá trình kiểm định thiết bị chịu áp lực/thiết bị nâng.

6. Phương pháp đánh giá mối hàn.

7. Quy trình kiểm định thiết bị chịu áp lực/thiết bị nâng. Tổ chức thực hiện công tác kiểm định với thiết bị cụ thể.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/01/2010 
Ngày công báo
22/12/2009 
Số công báo
591+592/2009 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
09/2017/TT-BCT 13/07/2017 Bộ Công thương
Về việc quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software