Pháp điển Net - Luật số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                     Quốc hội                                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số 44/2009/QH12

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009

luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục số 38/2005/QH11.

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục.

1. Khoản 2 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"2. Chương trình giáo dục phải bảo đảm tính hiện đại, tính ổn định, tính thống nhất, tính thực tiễn, tính hợp lý và kế thừa giữa các cấp học và trình độ đào tạo; tạo điều kiện cho sự phân luồng, liên thông, chuyển đổi giữa các trình độ đào tạo, ngành đào tạo và hình thức giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; là cơ sở bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế".

2. Khoản 1 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Nhà nước quyết định kế hoạch phổ cập giáo dục, bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục trong cả nước."

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 2.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.  

 

__________________________________________________________________

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2009.

                                                                                         Chủ tịch Quốc hội

                                                                                       Nguyễn Phú Trọng     

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2010 
Ngày công báo
27/03/2010 
Số công báo
133+134/2010 
Số trang
11 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
20/2014/NĐ-CP 24/03/2014 Chính phủ
Về việc phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

  
 Nghị định
138/2013/NĐ-CP 22/10/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Luật
07/VBHN-VPQH 31/12/2015 Văn phòng Quốc hội
Hợp nhất Luật giáo dục

  
 Luật
97/2015/QH13 25/11/2015 Quốc hội
Về phí và lệ phí

  
 Luật
23/VBHN-VPQH 18/12/2013 Văn phòng Quốc hội
Hợp nhất Luật Giáo dục

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Luật
38/2005/QH11 14/06/2005 Quốc hội
Về giáo dục

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software