Pháp điển Net - Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Phần II và hết)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                 Bộ tài nguyên                                      Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

                 Và môI trường                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 19/2009/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2009

Thông tư

Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh
 và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Bộ tài nguyên và môI trường

Phần 2

Hệ thống biểu, mẫu lập, điều chỉnh quy hoạch,
 kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất)

PHụ LụC 1
BIểU LậP, ĐIềU CHỉNH QUY HOạCH, Kế HOạCH Sử DụNG ĐấT CấP QUốC GIA

 

STT

Ký hiệu biểu

Tên biểu

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Nơi nhận:

- Như trên;

- ..........

- ........

 

(1). Cơ quan lập báo cáo

(2). Cơ quan nhận báo cáo

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
17/12/2009 
Ngày công báo
22/11/2009 
Số công báo
529-532/2009 
Số trang
102 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
29/2014/TT-BTNMT 02/06/2014 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  
 Thông tư
29/2014/TT-BTNMT 02/06/2014 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Phần II - hết)

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
181/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Chính phủ
Về việc thi hành Luật Đất đai

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
30/2004/TT-BTNMT 01/11/2004 Bộ Tài Nguyên và ...
Về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software