Pháp điển Net - Thông tư số 39/2009/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành Điều 12 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

        bộ lao động - thương binh                            Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                     và xã hội                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số 39/2009/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2009

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành Điều 12 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP
ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm

Căn cứ Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm;

Căn cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Nghị định 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Điều 12 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm (sau đây được viết tắt là Nghị định số 39/2003/NĐ-CP) như sau:

Điều 1. Mức trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

1. Công thức tính trợ cấp mất việc làm:

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

2. Cách tính trợ cấp mất việc làm được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 (ngày Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ có hiệu lực thi hành).

3. Không áp dụng cách tính trợ cấp mất việc làm quy định tại Thông tư này để tính lại trợ cấp mất việc làm đối với những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trước ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung kịp thời./.

                                                                                             kt. Bộ trưởng
                                                                                               Thứ trưởng

                                                                                       Nguyễn Thanh Hoà      

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
02/01/2010 
Ngày công báo
01/12/2009 
Số công báo
549+550/2009 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
39/2003/NĐ-CP 18/04/2003 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software