Pháp điển Net - Thông tư số 35/2009/TT-BLĐTBXH ngày 13/11/2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

        bộ lao động - thương binh                            Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                     và xã hội                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số 35/2009/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với công ty
nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do
Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

Căn cứ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Sau khi có ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện của người sử dụng lao động và Bộ, ngành liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, bao gồm:

a) Tổng công ty nhà nước;

b) Công ty nhà nước độc lập;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Bãi bỏ Thông tư số 23/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

2. Kinh phí thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Thông tư này do công ty bảo đảm và được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty của công ty mẹ trong Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các công ty thực hiện theo đúng quy định của Thông tư này.  

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn bổ sung kịp thời./.  

                                                                                             kt. Bộ trưởng
                                                                                               Thứ trưởng

                                                                                        Phạm Minh Huân     

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2010 
Ngày công báo
28/11/2009 
Số công báo
541+542/2009 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
06/2010/TT-BLĐTBXH 07/04/2010 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
36/2010/TT-BLĐTBXH 18/11/2010 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
97/2009/NĐ-CP 30/10/2009 Chính phủ
Về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
23/2008/TT-BLĐTBXH 20/10/2008 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tổi thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software