Pháp điển Net - Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

               Bộ tài nguyên và                                   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                   môi trường                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 19/2009/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2009

THÔNG TƯ

Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 28. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương theo quy định tại Thông tư này.

2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện; cán bộ địa chính có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

                                                                                             kt. Bộ trưởng
                                                                                               Thứ trưởng

                                                                                       Nguyễn Mạnh Hiển

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
17/12/2009 
Ngày công báo
22/11/2009 
Số công báo
529+530/2009 
Số trang
29 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
29/2014/TT-BTNMT 02/06/2014 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  
 Thông tư
29/2014/TT-BTNMT 02/06/2014 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Phần II - hết)

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
181/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Chính phủ
Về việc thi hành Luật Đất đai

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
30/2004/TT-BTNMT 01/11/2004 Bộ Tài Nguyên và ...
Về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software