Pháp điển Net - Thông tư số 211/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ Tài chính về việc quy định đấu thầu mua hàng hóa dự trữ nhà nước trong các đơn vị quản lý dự trữ nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 211/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2009

THÔNG TƯ

Quy định đấu thầu mua hàng hoá dự trữ nhà nước
trong các đơn vị quản lý dự trữ nhà nước

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của ủy ban Thường vụ Quốc Hội;

Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của ủy ban Thường vụ Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 14. Trách nhiệm thi hành

1. Thủ trưởng các Bộ, ngành được Chính phủ giao quản lý hàng hoá dự trữ nhà nước căn cứ tình hình, đặc thù của bộ, ngành chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện cụ thể; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ và Thông tư này.

 2. Các đơn vị, cá nhân có liên quan đến hoạt động đấu thầu mua hàng hoá dự trữ nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị báo cáo về Bộ Tài chính xem xét, giải quyết./.

                                                                                             kt. Bộ trưởng
                                                                                               Thứ trưởng

                                                                                         Nguyễn Hữu Chí

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
21/12/2009 
Ngày công báo
27/11/2009 
Số công báo
539+540/2009 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
89/2015/TT-BTC 11/06/2015 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software