Pháp điển Net - Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 105/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2009

NGHị ĐịNH

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 08 tháng 3 năm 2007; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

NGHị ĐịNH

Chương i
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Điều 33. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và ban hành mẫu biểu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                         THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng  

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2010 
Ngày công báo
25/11/2009 
Số công báo
535+536/2009 
Số trang
21 



Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
16/2010/TT-BTNMT 26/08/2010 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
102/2014/NĐ-CP 10/11/2014 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
13/2003/QH11 26/11/2003 Quốc hội
Về đất đai

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
182/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software