Pháp điển Net - Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 103/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2009

Nghị định

Ban hành Quy chế hoạt động văn hoá
và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

NGHị ĐịNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

Điều 2. Hiệu lực của Nghị định

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 và thay thế Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 37. Quy định về hoạt động sau 12 giờ đêm

1. Quầy bar trong các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 3 sao trở lên hoặc hạng cao cấp được hoạt động sau 12 giờ đêm nhưng không quá 2 giờ sáng.

2. Vũ trường, phòng karaoke trong các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 4 sao trở lên hoặc hạng cao cấp được hoạt động sau 12 giờ đêm nhưng không quá 2 giờ sáng.

Điều 38. Quy định chuyển tiếp

Các vũ trường, nhà hàng karaoke không thuộc cơ sở lưu trú du lịch, đã được cấp giấy phép kinh doanh theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ được tiếp tục hoạt động đến hết thời hạn được phép. Khi hết hạn, cơ sở kinh doanh muốn tiếp tục hoạt động phải xin phép theo quy định tại Quy chế này./.

                                                                                             tm. Chính phủ
                                                                                                thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng        

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2010 
Ngày công báo
22/11/2009 
Số công báo
529+530/2009 
Số trang
19 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
15/2015/TT-BVHTTDL 22/12/2015 Bộ Văn hoá, Thể ...
Về việc quy định về tổ chức lễ hội

  
 Thông tư
3207/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 Bộ Văn hoá, Thể ...
Thông tư quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá cộng đồng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ

  
 Thông tư
04/2009/TT-BVHTTDL 16/12/2009 Bộ Văn hoá, Thể ...
Về việc quy định chi tiết thi hành một số quy định tại quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
113/2013/NĐ-CP 02/10/2013 Chính phủ
Về hoạt động mỹ thuật

  
 Nghị định
3201/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 Bộ Văn hoá, Thể ...
Nghị định ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng

  
 Nghị định
79/2012/NĐ-CP 05/10/2012 Chính phủ
Về việc quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

  
 Nghị định
01/2012/NĐ-CP 04/01/2012 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
11/2006/NĐ-CP 18/01/2006 Chính phủ
Về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software