Pháp điển Net - Nghị định số 99/2009/NĐ-CP ngày 02/11/2009 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 99/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2009

NGHị ĐịNH
V
ề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng,
bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 08 tháng 3 năm 2007; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

NGHị ĐịNH

Chương i
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2010 
Ngày công báo
16/11/2009 
Số công báo
523+524/2009 
Số trang
69 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
157/2013/NĐ-CP 11/11/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
29/2004/QH11 03/12/2004 Quốc hội
Về việc bảo vệ và phát triển rừng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
159/2007/NĐ-CP 30/10/2007 Chính phủ
Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software