Pháp điển Net - Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 102/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2009

NGHị ĐịNH

Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, 

NGHị ĐịNh

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Chủ đầu tư lập báo cáo sự cố xảy ra tại hiện trường đang triển khai đầu tư;

b) Chủ quản lý, sử dụng lập báo cáo xảy ra tại hiện trường đang sử dụng, vận hành, khai thác.

Các thành phần tham gia lập biên bản, gồm:

- Nhà thầu thi công: (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

- Nhà thầu thiết kế thi công: (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

- Giám sát thi công: (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

- Các thành phần khác, nếu có.   

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2010 
Ngày công báo
22/11/2009 
Số công báo
529+530/2009 
Số trang
69 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software