Pháp điển Net - Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                 Bộ TàI CHíNH                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 203/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2009

THÔNG TƯ

 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

- Căn cứ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2008;

- Căn cứ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định đối với các doanh nghiệp như sau:

PHầN A - QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1.  Đối tượng, phạm vi áp dụng:

1. Thông tư này áp dụng cho doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2010 
Ngày công báo
15/11/2009 
Số công báo
521+522/2009 
Số trang
27 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
2841/QĐ-BTC 16/11/2009 Bộ Tài chính
Về việc đính chính phụ lục số 2 - Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
45/2013/TT-BTC 25/04/2013 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
206/2003/QĐ-BTC 12/12/2003 Bộ Tài chính
Về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software