Pháp điển Net - Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
     Bộ Tài nguyên và Môi trường                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 17/2009/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10  năm 2009

THÔNG TƯ

Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/12/2009 
Ngày công báo
14/11/2009 
Số công báo
519+520/2009 
Số trang
68 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
20/2010/TT-BTNMT 22/10/2010 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
23/2014/TT-BTNMT 19/05/2014 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
88/2009/NĐ-CP 19/10/2009 Chính phủ
Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
09/2007/TT-BTNMT 02/08/2007 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

  
 Thông tư
09/2007/TT-BTNMT 02/08/2007 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính (Phần 2 - hết)

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
08/2006/QĐ-BTNMT 21/07/2006 Bộ Tài Nguyên và ...
Về việc ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software