Pháp điển Net - Công văn số 2359/BXD-KTXD ngày 28/10/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 2359/BXD-KTXD ngày 28/10/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
2359/BXD-KTXD 
Ngaybanhanh
28/10/2009 
Coquanbanhanh
Bộ Xây dựng 
Trichyeu
Về việc hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
28/10/2009 
Nguoiky
Trần Văn Sơn 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software