Pháp điển Net - Công văn số 3669/TCT-KK ngày 09/09/2009 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                Tổng cục Thuế                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số 3669/TCT-KK

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2009

V/v hướng dẫn chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 2749/CT-KTT ngày 18/06/2009 và công văn số 2907/CT-TTHT ngày 30/06/2009 của Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá nhập khẩu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT nhưng mở tờ khai hải quan hàng nhập khẩu phi mậu dịch, đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu:

Điểm 1.2.c.1 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT quy định:

"Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ."

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT nhưng mở tờ khai hải quan hàng nhập khẩu phi mậu dịch, đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu thì được kê khai khẩu trừ đối với số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu nếu có chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu và xác định hàng hoá này dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chiu thuế GTGT.

2. Xuất hoá đơn GTGT:

Điểm 1 công văn số 630/TCT-PCCS ngày 6/2/2007 của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc về xuất hoá đơn hướng dẫn: "Trường hợp doanh nghiệp bán hàng hoá, dịch vụ nhưng không xuất hoá đơn ngay tại thời điểm chuyển giao hàng hoá, cung ứng dịch vụ nhưng không xuất hoá đơn ngay tại thời điểm chuyển giao hàng hoá, cung ứng dịch vụ (do nguyên nhân bên mua chưa trả tiền hoặc hai bên không nắm rõ quy định), sau đó cơ quan thuế kiểm tra phát hiện thì xử lý như sau:... Sau khi bên bán hàng đã lập hoá đơn giao cho bên mua hàng, bên mua hàng không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT tại hoá đơn này. Số thuế GTGT này được tính vào chi phí hợp lý của năm hiện hành lập hoá đơn."

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Hết thời hạn theo thông báo của cơ quan thuế nhưng người nộp thuế không giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn thuế theo yêu cầu.

- Hàng hoá nhập khẩu thuộc đối tượng quản lý của Nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính."

Như vậy, trường hợp người nộp thuế đã được hoàn thuế nhiều lần, nay có hồ sơ đề nghị hoàn trả các loại thuế khác (thuế TNDN, thuế TNCN,...) do nộp thừa, nộp nhầm không thuộc trường hợp kiểm tra trước khi hoàn nêu trên. Tuy nhiên, để làm rõ các nguyên nhân nộp nhầm, nộp thừa, Cục Thuế có thể cho kiểm tra để xác định xử lý cho đúng.

Đề nghị Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật về thuế để hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng quy định, tránh hỏi các vấn đề đã có hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Đà Nẵng được biết và thực hiện./.

                                                                                        kt. Tổng cục trưởng
                                                                                       phó Tổng cục trưởng

                                                                                         Phạm Văn Huyến    

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/09/2009 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software