Pháp điển Net - Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                 bộ giáo dục và                                     Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                       đào tạo                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 28/2009/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2009

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Bộ TRƯởNG Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tuần làm việc 40 giờ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông như sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương IV
Tổ CHứC THựC HIệN

Điều 12. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện, theo thẩm quyền được giao có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chế độ làm việc của giáo viên tại quy định này; hằng năm báo cáo định kỳ gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 13. Trách nhiệm của Hiệu trưởng trường phổ thông

Hiệu trưởng trường phổ thông chịu trách nhiệm tổ chức việc thực hiện chế độ làm việc và tạo điều kiện cho giáo viên thực hiện chế độ làm việc theo Quy định này.

                                                                                          KT. Bộ TRƯởNG                          THứ TRƯởNG

                                                                                       Nguyễn Vinh Hiển

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/12/2009 
Ngày công báo
10/11/2009 
Số công báo
513+514/2009 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
15/2017/TT-BGDĐT 09/06/2017 Bộ Giáo dục và ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo

  
 Thông tư
08/2016/TT-BGDĐT 28/03/2016 Bộ Giáo dục và ...
Về việc quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

  
 Thông tư
54/2012/TT-BGDĐT 21/12/2012 Bộ Giáo dục và ...
Về việc quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software